ویزای کار کانادا

هر فردی که شهروند یا ساکن دائم کانادا محسوب نمی شود، برای کار در کانادا نیازمند مجوز کار است.

فرآیند اولیه ی اخذ مجوز کار در کانادا به صورت زیر است:

الف) متقاضی باید از یکی از کارفرمایان کانادا که آماده ی اسپانسرشیپ او است، پیشنهاد کار (job offer) دریافت نماید.

ب) کارفرما برای اعتبار سنجی شغلی  باید به ادداره ی توسعه ی منابع انسانی کانادا (HRDC) درخواست دهد هر چند مواردی وجود دارد که نیازمند اخذ LMIA نیست. (مشاغل معاف از LIMA)

مشاغل معاف از نیاز به اخذ تاییدیه وزارت کار کانادا (LMIA)

ج) بعد از اخذ LMIA، متقاضی باید برای اخذ ویزای کار به اداره ی مهاجرت کانادا درخواست دهد.

اگر فرد تحت یکی از این ویزاهای نامبرده وارد کانادا شده باشد، باید یا نسبت به تمدید ویزای خود قبل از پایان تاریخ اعتبار اقدام نماید یا برای یکی از انواع زیر درخواست داده و وضعیت ویزای خود را تغییر دهد. در برخی شرایط  این مسیر ممکن است به اخذ اقامت دائم کانادا منتهی شود. 

  1.  ویزای اقامت کانادا (Immigrant Visa) به عنوان پناهنده ی سیاسی
  2. ویزای کار (work permit visaبه عنوان پرستار خانگی (Live-in-Caregiver)
  3. ویزای اقامت کانادا به عنوان همسر فرد: در صورتی که فرد درحین داشتن ویزای موقت کانادا، در این کشور ازدواج نماید، واجد شرایط این ویزا خواهد شد. یعنی فرد ممکن است با ویزای توریستی به کانادا آمده باشد ولی وضعیت ویزایش به این گروه تغییر یابد.
  4.  ویزای اقامت کانادا تحت گروه بشردوستانه: در این گروه درخواست ها در صورتی پذیرش می شود که در صورت عدم صدور ویزا، متقاضی دچار سختی خواهد شد.